ViettelPost

Mail Tracking Viettelpost

ViettelPost - Official site: https://www.viettelpost.com.vn/
Reviews - "ViettelPost"

Статусы отслеживания посылок ViettelPost:

Наименование статуса Возможный перевод
Chấp nhận gửi (Posting / collection) Accept Posting (сбор / сбор)
Người nhận (Received and signed by) Người nhận (Получено и подписано)
Người nhận (Received and signed by) AN Người nhận (Получено и подписано) AN
Người nhận (Received and signed by) DSO Người nhận (Получено и подписано) DSO
Người nhận (Received and signed by) DUNG Người nhận (Получено и подписано) DUNG
Người nhận (Received and signed by) HÒALAM Người nhận (Получено и подписано) HÒALAM
Người nhận (Received and signed by) HUYEN Người nhận (Получено и подписано) HUYEN
Người nhận (Received and signed by) KHA Người nhận (Получено и подписано) KHA
Người nhận (Received and signed by) LJNH Người nhận (Получено и подписано) LJNH
Người nhận (Received and signed by) MAI TRUNG 0912526968 Người nhận (Получено и подписано) MAI TRUNG 0912526968
Người nhận (Received and signed by) QUYEN Người nhận (Получено и подписано) QUYEN
Người nhận (Received and signed by) VY Người nhận (Получено и подписано) VY
Người nhận (Received and signed by) YEN Người nhận (Получено и подписано) YEN
Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) Выезд из (Отправление из ПО)
Giao bưu tá đi phát (For Delivery) Доставка почтальон (для доставки)
Giao thành công (Shipment Delivered) Доставлено успешно (Доставка доставлена)
YÊU CẦU PHÁT TIẾP:hỗ giữ hàng 36h kh đang xmạKHÁCH TỪ CHỐI - SAI MÀU SẮC НЕПРЕРЫВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: поддержка для хранения предметов 36h khos отказывается ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ЛОЖНЫЕ ЦВЕТА
Chuyển hoàn thành công (Shipment Delivered) Отгрузка доставлена ​​(отгрузка доставлена)
Người nhận (Received and signed by) XE MÁY NGỌC TÌNH Получатели (Принято и подписано) МОТОЦИКЛ NGOC СИТУАЦИЯ
Người nhận (Received and signed by) CTY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN, MSS HÒA - PHÒNG KINH DOANH Получатель (Получено и подписано) BINH DIEN FERTILIZER АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, MSS HOA - ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Người nhận (Received and signed by) CHỊ HUỆ 0935433766 Получатель (Получено и подписано) CHI HUE 0935433766
Người nhận (Received and signed by) MS THẢO Получатель (Получено и подписано) MS THAO
Người nhận (Received and signed by) VH ANH Получатель (Получено и подписано) VH ANH
Người nhận (Received and signed by) NGUYỄN KIM LOAN Получатель (Получено и подписано) НГУЕН КИМ КРЕДИТ
Người nhận (Received and signed by) HOÀI HƯƠNG TIẾN Получатель (Получено и подписано) ХОАЙ ХУОНГ ТИЕН
Người nhận (Received and signed by) TÀI Получено и подписано
Người nhận (Received and signed by) THANG Получено и подписано
Người nhận (Received and signed by) THÍM MẤN Получено и подписано
Người nhận (Received and signed by) TRANG Получено и подписано.
Người nhận (Received and signed by) ĐÀO Получено и подписано DAO
Người nhận (Received and signed by) GIANG Получено и подписано GIANG
Người nhận (Received and signed by) HÀ Получено и подписано HA
Người nhận (Received and signed by) HÀ GIANG Получено и подписано HA GIANG
Người nhận (Received and signed by) HẢI Получено и подписано HAI
Người nhận (Received and signed by) HẰNG Получено и подписано HẰNG
Người nhận (Received and signed by) HOÀNG BI 377011022 Получено и подписано. HOANG BI 377011022
Người nhận (Received and signed by) HUONG Получено и подписано HUONG
Người nhận (Received and signed by) KHÁNH Получено и подписано KHANH
Người nhận (Received and signed by) LÊ ĐÌNH AN 0832128222 Получено и подписано LE DINH AN 0832128222
Người nhận (Received and signed by) LÊ ĐÌNH CƯƠNG Получено и подписано LE DINH CUONG
Người nhận (Received and signed by) LÊ VĂN THUY Получено и подписано LE VAN VANUY
Người nhận (Received and signed by) LINH Получено и подписано LINH
Người nhận (Received and signed by) LÝ TRẦN Получено и подписано LY TRAN
Người nhận (Received and signed by) NGÂN Получено и подписано NGAN
Người nhận (Received and signed by) NHÀN Получено и подписано NHAN
Người nhận (Received and signed by) TRANG/ ĐẠT Получено и подписано. PAGE / DAT
Người nhận (Received and signed by) PHAN ĐÌNH TRUNG Получено и подписано PHAN DINH TRUNG
Người nhận (Received and signed by) PHUNG Получено и подписано: PHUNG
Người nhận (Received and signed by) QUỲNH Получено и подписано QUỲNH
Người nhận (Received and signed by) LƯU BIÊN Получено и подписано SAVE BIEN
Người nhận (Received and signed by) THOA Получено и подписано THOA
Người nhận (Received and signed by) THUỲ Получено и подписано THU THU
Người nhận (Received and signed by) TRẦN KIM PHỤNG Получено и подписано TRAN KIM PHUNG
Người nhận (Received and signed by) TRINH Получено и подписано TRINH
Người nhận (Received and signed by) TRUONG Получено и подписано) TRUONG
Người nhận (Received and signed by) TÚ Получено и подписано TÚ
Người nhận (Received and signed by) TUẤN ANH Получено и подписано TUAN ANH
Người nhận (Received and signed by) VÂN LÊ Получено и подписано VAN LE
Người nhận (Received and signed by) KIỀU Получено и подписано КИЕУ
Người nhận (Received and signed by) KIM NGÂN Получено и подписано КИМ НГАН
Người nhận (Received and signed by) LOAN NGUYỄN- 0987795938 Получено и подписано КРЕДИТОМ НГУЕН- 0987795938
Người nhận (Received and signed by) NGUYỄN THỊ THIÊN VI Получено и подписано НГУЕН ТИ ТИЕН VI
Người nhận (Received and signed by) TÂM Получено и подписано ТАМ
Người nhận (Received and signed by) TRÂN TRÂN Получено и подписано ТРАН ТРАН
Người nhận (Received and signed by) THƯƠNG Получено и подписано. ТРЕЙДЕРЫ
Người nhận (Received and signed by) HOA Получено и подписано ТСЖ
Đã đến bưu cục (Arrival at PO) Прибыл в почтовое отделение (Прибытие в ПО)
Lý do chuyển hoàn ( Return code ): YÊU CẦU PHÁT TIẾP:GL GIUP E ẠKHÁCH TỪ CHỐI - SAI MÀU SẮC Причина возврата (Код возврата): ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ: ОТКАЗ ОТ GL GIUP E - ЛОЖНЫЕ ЦВЕТА
Lý do chuyển hoàn ( Return code ): YÊU CẦU PHÁT TIẾP:hỗ giữ hàng 36h kh đang xmạKHÁCH TỪ CHỐI - SAI MÀU SẮC Причина возврата (Код возврата): ТРЕБОВАНИЯ К ПОДДЕРЖКЕ: поддержка хранения предметов в течение 36 часов, когда им не отказывают.
YÊU CẦU PHÁT TIẾP:GL GIUP E ẠKHÁCH TỪ CHỐI - SAI MÀU SẮC ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ: ОТКАЗ ОТ GL GIUP E - ЛОЖНЫЕ ЦВЕТА

Comments about "ViettelPost"